Sertifikācija

Sertifikācija, resertifikācija:

Par nākošo LDVA sertifikācijas komisijas sēdi informēsim, kad norises laiks tiks precizēts. Parasti sēdes notiek Dr.J.Lielbrieža prakses telpās, Ģertrūdes iela 3-1 Rīga, LV-1010.

Sertifikācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Prof. A.Rubins,

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: I Jākobsone

Sekretārs: J. Lielbriedis

Prof. S.Rubins

N.Valdmane

M.Šepte

Jaunie ārstniecības personu sertifikācijas noteikumi: http://www.likumi.lv/doc.php?id=253782

Iepriekšējā informācija par sertifikāciju, resertifikāciju

Pielikums № 1

Ārstniecības personu sertifikācijas pakalpojumu cenrādis *

Labklājības ministrijas rīkojums № 58, izdots 1998. gada 11. martā

LDVA sertifikācijas komisija:

LDVA sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs: Prof. Andris Rubins
LDVA sertifikācijas komisijas sekretārs:Dr.Juris Lielbriedis
LDVA sertifikācijas komisijas locekļi:Asoc.prof. Jānis Ķīsis
Doc. Sanita Žīgure
Doc.Silvestrs Rubins
Dr. Ilze Jākobsone
Dr.Nora Valdmane 
Dr.Raimonds Karls 

Sertifikācijas kārtība

 • Sertifikāciju kādā no specialitātēm veic personām, kurām ir ārsta grāds un kuras beigušas apmācības kursu specialitātē atbilstoši specialitātes nolikumam.
 • Sertifikāciju apakšspecialitātē, papildspecialitātē, metodes sertifikāta iegūšanai veic personām, kurām ir sertifikāts pamatspecialitātē, pamatojoties uz Specialitātes sertifikācijas eksāmenu komisijas izstrādātiem sertifikācijas nolikumiem apakšspecialitātē, papildspecialitātē, metodes sertifikāta iegūšanai.
 • Ārstniecības personas, kas ieguvušas kvalifikācijas kategoriju vai sertifikātu kādā no apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm un praktizējušas tajā vairāk nekā piecus gadus, drīkst turpināt savu praksi bez pamatspecialitātes sertifikāta iegūšanas. Sertifikācija šiem speciālistiem notiek iegūtajā apakšspecialitātē vai papildspecialitātē.
 • Ārstniecības personas, kuras ieguvušas kvalifikācijas kategoriju vai sertifikātu kādā no pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm un praktizējušas tajā vairāk nekā desmit gadus, mainoties specialitāšu klasifikatoram, drīkst turpināt savu praksi bez pamatspecialitātes sertifikāta iegūšanas, ja šī specialitāte tiek atzīta par ārstniecisko vai diagnostisko metodi.
 • Sertificējamais ārsts ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms sertifikācijas eksāmena iesniedz Sertifikācijas eksāmenu komisijai šādus dokumentus:
 • iesniegumu Sertifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājam;
 • sertifikācijas izziņu Latvijas Ārstu biedrībai (pielikums Nr.5);
 • praktiskā darba atskaiti vai atskaiti par praktisko darbu rezidentūras laikā, kas ir apliecināts ar apmācīttiesīgā ārsta vai vadītāja parakstu;
 • raksturojumu no rezidentūras vadītāja vai iestādes vadītāja ar rekomendāciju sertificēt specialitātē;
 • ārsta diploma kopiju;
 • dokumentu kopijas par rezidentūras vai apmācības programmas apgūšanas specialitātē;
 • izziņu par valsts valodas prasmi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 • pases kopiju;
 • apakšspecialitāšu, papildspecialitāšu, metožu sertifikātu kopijas (ja tādas ir);
 • Ārstniecības personas reģistrācijas apliecību no Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras;
 • kvīti par sertifikācijas procesa apmaksu.
 • uzvārda (vārda) maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, ja iesniegtajos dokumentos un pasē ir atšķirīgs uzvārds (vārds);
 • personām, kas ieguvušas augstāko medicīnisko izglītību ārvalstīs, – profesionālās kvalifikācijas un profesionālās pieredzes atzīšanas dokumenti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem;
 • citi normatīvajos aktos noteikti dokumenti.
  • Iesniegto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (izņemot pases kopiju) vai vienlaikus ar kopiju jāuzrāda dokumenta oriģināls. Svešvalodās izdotiem dokumentiem jāpievieno tulkošanas birojā apliecināts tulkojums.
  • Sertifikācijas eksāmenu komisija pieņem lēmumu par iesniegto dokumentu atbilstību normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un par pielaišanu sertifikācijas procesam, kuri tiek pievienoti sertifikācijas lietai (Pielikums № 2).
  • Sertificējamais ārsts ir tiesīgs:
  • saņemt sertifikācijas eksāmena programmu un teorētiskā eksāmena uzdevumu paraugus divus mēnešus pirms eksāmena pēc dokumentu iesniegšanas un sertifikācijas procesa apmaksas;
  • saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena vietu un laiku divus mēnešus pirms eksāmena;
  • iepazīties ar sertifikācijas eksāmena rezultātiem un iegūt informāciju par sertifikācijas procesa rezultātiem sertifikācijas dienā,
  • pirms sertifikācijas eksāmena laikus iesniegt Sertifikācijas eksāmenu komisijai rakstveida iesniegumu ar lūgumu mainīt sertificējamam pretendentam sertifikācijas eksāmena laiku, ja tam ir objektīvi iemesli, vēlāk pievienojot atbilstošus dokumentus (darba nespējas lapu, tiesas pavēsti u.c.). Vienīgi šādā gadījumā sertifikācijas apmaksa tiek pārcelta uz nākamo sertifikācijas procesa sēdi;
  • desmit dienu laikā pārsūdzēt Sertifikācijas eksāmenu komisijas lēmumu Latvijas Ārstu biedrībā Pretenziju izskatīšanas komisijai;
  • nepieciešamības gadījumā par atsevišķu samaksu, kura noteikta normatīvos aktos, saņemt sertifikāta dublikātu.
  • Ja netiek izpildīti punktā 5.8.4. minētie noteikumi, sertifikācijas maksa netiek atmaksāta.
 • Lēmumu par sertifikācijas eksāmenu atkārtotu kārtošanu ne ātrāk kā pēc gada pieņem sertifikācijas komisijas. Sertificējamais pretendents vai Sertifikācijas eksāmenu komisija var motivēt lūgumu Sertifikācijas padomei atļaut ātrāk atkārtoti kārtot sertifikācijas eksāmenu. Sertifikācijas padome var atļaut sertificējamam pretendentam ātrāk atkārtoti kārtot sertifikācijas eksāmenu, izskatot katru gadījumu individuāli.
 • Sertifikācijas eksāmena veidu, saturu un daudzvariantu atbilžujautājumus izstrādā specialitāšu sertifikācijas eksāmenu komisijas, betapstiprina LĀB Sertifikācijas padome.
 • Ārstiem, kas noteiktā specialitātē beiguši universitāšu rezidentūras studiju programmas, rezidentūras beigu eksāmens tie pielīdzināts sertifikācijas eksāmenam. Šajos gadījumos universitāšu rezidentūras beigu eksāmenu komisijas sastāvā iekļaujami pārstāvji no specialitātes sertifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā.
 • Pēc sekmīgi nokārtota rezidentūras beigu eksāmena ārsts ir tiesīgs saņemt specialitātes sertifikātu un papildus sertifikācijas eksāmens nav jākārto.
 • Sertificējamā ārsta profesionālās zināšanas un prasmes vērtē un lēmumu par sertifikāta izsniegšanu pieņem, Sertifikācijas eksāmenu komisijai atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Sertifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājs, sekretārs, locekļi ar parakstu sertifikācijas protokolā apliecina komisijas lēmumu. Savu lēmumu Sertifikācijas eksāmenu komisija paziņo sertificējamās personas klātbūtnē.

Ārstu resertifikācija

 • Resertificēties var praktizējošs ārsts speciālists, kas pieteicies resertifikācijai pie Sertifikācijas eksāmenu komisijas sekretāra ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms sertifikāta darbības beigu termiņa .
 • Resertificēties var arī ārsts, kurš ieguvis atbilstošās speciālitātes, apakšspecialitātes vai metodes sertifikātu ārzemēs, tomēr šajā gadījumā obligāti ir jākārto sertifikācijas eksāmens.
 • Resertifikācija veicama ik pēc pieciem gadiem bez iepriekšējā un nākamā sertifikāta darbības termiņa pārtraukšanas.
 • Resertifikāciju pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē, metodes sertifikāta iegūšanai veic Sertifikācijas eksāmenu komisija, pamatojoties uz LĀB apstiprinātu resertifikācijas kredītpunktu nolikumu bez eksāmena kārtošanas (Pielikums № 3). Nepietiekama kredītpunktu skaita vai novēlota pieteikuma iesniegšanas gadījumā Sertifikācijas eksāmenu komisijai ir tiesības ārstam nozīmēt sertifikācijas eksāmenu.
 • Sertifikācijas eksāmenu komisija resertifikāciju var veikt bez pretendenta klātbūtnes, ja pretendents ir veicis pilnvērtīgu kvalifikācijas paaugstināšanu unpareizi noformējis un laikus atsūtījis uz Sertifikācijas eksāmenu komisijas sēdi resertifikācijai nepieciešamos dokumentus.
 • Sertifikācijas eksāmenu komisijas lēmumu par resertifikācijas rezultātu pieņem un atkārtota eksāmena kārtošanu paziņo ne vēlāk kā divus mēnešus pirms eksāmenu kārtošanas.
 • Personām, kuru praktiskā darba stāžs ir pārtraukts ilgāk nekā trīs gadus, lai iegūtu sertifikātu, jākārto sertifikācijas eksāmens.
 • Ārsts iesniedz Sertifikācijas eksāmenu komisijai šādus dokumentus resertifikācijai četrus mēnešus pirms Sertifikācijas eksāmenu komisijas sēdes:
  • iesniegums Sertifikācijas eksāmenu komisijas priekšsēdētājam;
  • sertifikācijas izziņa Latvijas Ārstu biedrībai;
  • iepriekšējā sertifikāta kopija;
  • darba devēja apstiprināta praktisko iemaņu un veikto manipulāciju darba atskaite;
  • atestācijas anketa ar darbavietas vadītāja izdotu raksturojumu un rekomendāciju resertificēt specialitātē;
  • profesionālās kvalifikācijas celšanu apliecinošu dokumentu kopijas un saraksts ar saskaitītiem kredīta punktiem, kuru Sertifikācijas komisijas sēdē apstiprina Sertifikācijas komisija.
  • kvīts par resertifikācijas procesa apmaksu;
  • Ārstniecības personas reģistrācijas apliecība, ko izdevusi Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra;
  • citi Latvijas normatīvajos aktos vai Sertifikācijas eksāmenu komisijas noteiktie dokumenti.
  • Iesniegto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai vienlaikus ar kopiju jāuzrāda dokumenta oriģināls. Svešvalodās izdotiem dokumentiem jāpievieno tulkošanas birojā apliecināts tulkojums.
  • Sertifikāta darbības termiņa laikāārstam speciālistam ne mazāk kā trīs gadi jānostrādā specialitātē, kurā vēlas resertificēties.
  • Gadījumos, kad pretendenta iesniegtā darbības atskaite un ziņas par kvalifikācijas celšanu sniedz nepārliecinošu informāciju, Sertifikācijas eksāmenu komisijas izvēlēts eksperts var iepazīties ar pretendenta darbību viņa darba vietā.
Ārstniecības personas sertifikācija, ja sertifikācijas eksāmens tiek kārtots ar datora palīdzību27,00
Ārstniecības personas sertifikācija, ja sertifikācijas eksāmenu pieņem Sertifikācijas eksāmenu komisija32,00
Ārstniecības personas sertifikācija, ja divus un vairākus teorētiskos sertifikācijas eksāmenus un praktisko sertifikācijas eksāmenu pieņem Sertifikācijas eksāmenu komisija42,00
Ārstniecības personas resertifikācija17,00